Địa điểm

Khu B, Công viên 23 tháng 9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh