Đang chuẩn bị.

■ 2017/5/11

■ Ngày 26 tháng 12 năm 2017 1 tháng trước ngày diễn ra sự kiện (Công bố nội dung sự kiện)